Site Map Category


ขอบเขตการค้นหา ประเภทฉลาก คำค้น (keyword)  


ประเภทสินค้าและบริการ

 กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป
               • กลุ่มย่อย  (30)

 ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
               • กลุ่มย่อย  (14)

 หลอดฟลูออเรสเซนซ์
               • กลุ่มย่อย  (0)

 เครื่องเรือนเหล็ก
               • กลุ่มย่อย  (3)

 กระดาษชำระ
               • กลุ่มย่อย  (17)

 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ
               • กลุ่มย่อย  (10)

 ปากกาไวต์บอร์ด
               • กลุ่มย่อย  (3)

 เครื่องถ่ายเอกสาร
               • กลุ่มย่อย  (120)

 เครื่องพิมพ์
               • กลุ่มย่อย  (7)

 ตลับหมึก
               • กลุ่มย่อย  (0)

 สีทาอาคาร
               • กลุ่มย่อย  (184)

 ซองเอกสาร
               • กลุ่มย่อย  (64)

 แฟ้มกระดาษ
               • กลุ่มย่อย  (10)

 กล่องใส่เอกสาร
               • กลุ่มย่อย  (0)

 รถยนต์
               • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (43)

 น้ำมันเชื้อเพลิง
               • กลุ่มย่อย  (4)

 บริการทำความสะอาด
               • กลุ่มย่อย  (26)

 บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
               • กลุ่มย่อย  (0)

 บริการโรงแรม
               • กลุ่มย่อย  (410)

 สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น)
               • กลุ่มย่อย  (56)

 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
               • กลุ่มย่อย  (12)

 ผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมด (Cool Mode)
               • กลุ่มย่อย  (42)

 
 
 
 

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 (รายงานผลการจัดซื้อฯ)    0 2298 2088 (ยื่นขอตะกร้าเขียว)

Copyright © 2018 by Pollution Control Department. All rights reserved